Mgr. Romana Tatarčíková
notářka v Krnově
 
 
 
zpět

SLUŽBY
 
 
 
 

RODINA, MAJETEK A OCHRANA PRÁV

Převody majetku a úschovy
 • Úschova listin
 • Úschova peněz
 • Směnná smlouva
 • Kupní smlouva
 • Darovací smlouva

 • Ochrana věřitele
 • Protestace směnek
 • Zástavní smlouva
 • Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
 • Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

 • Úprava spoluvlastnictví
 • Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví
 • Dohoda o odlišném režimu správy společné nemovité věci
 • Odklad vypořádání spoluvlastnictví
 • Dohoda o oddělení ze spoluvlastnictví

 • Manželské majetkové právo
 • Seznam listin o manželském majetkovém režimu
 • Vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství
 • Předmanželská smlouva
 • Režim oddělených jmění
 • Rozšíření společného jmění
 • Zúžení společného jmění

 • Statut svěřenského fondu

  Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích

  Vzdání se plnění ze svěřenského fondu

  Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti

  PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKÁNÍ

  Zakládání společností, družstev a jejich změny
 • Založení obchodní korporace
 • Přizpůsobení a podřízení společnosti nové právní úpravě
 • Přeměny obchodních korporací
 • Dohoda společníků a akcionářů
 • Valná hromada
 • Rozhodnutí jediného společníka a akcionáře

 • Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

  Založení nadace a nadačního fondu

  Změna stanov společenství vlastníků jednotek

  Založení společenství vlastníků jednotek

  OVĚŘOVÁNÍ A VÝPISY Z REJSTŘÍKŮ

  Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT

  Zajištění důkazu

  Osvědčení o předložení listiny

  Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

  Ověření pravosti podpisu - legalizace

  DĚDICKÉ PRÁVO

  Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení
 • Zřeknutí se dědického práva
 • Určení správce pozůstalosti
 • Dovětek
 • Závěť
 • Dědická smlouva

 • Pozůstalostní řízení
 • Sestavení inventáře na žádost svěřenského nástupce
 • Smlouva o zcizení dědictví
 • Projednání pozůstalosti

 • Rozvrhy řízení o pozůstalosti

   
    (zdroj: www.nkcr.cz)  
   
       
       
   
       
   
  Notářský tarif – úplné znění od 7.6.2016